Program rozwoju poznawczego  Klucz do uczenia się jest oparty na pedagogice wybitnego rosyjskiego psychologa, zwanego „Mozartem rosyjskiej psychologii”, Lwa Wygotskiego. Teoria poznania i nauczania Lwa Wygotskiego, zakłada, że w procesie edukacji dzieci najważniejszy element stanowi rozwinięcie umiejętności uczenia się,  czyli przygotowywanie do korzystania ze swojego potencjału umysłowego.

Psychologowie po wielu latach badań doszli do wniosku, że aby dzieci odniosło sukces w szkole i dorosłym życiu powinny we wczesnych latach swojego dzieciństwa rozwinąć trzy kluczowe umiejętności:

UMIEJĘTNOŚĆ SAMOREGULACJI – dziecko uczy się umiejętności tworzenia i realizacji planów oraz niezbędnych zachowań:

 • ruchu lub bezruchu ciała,
 • skupienia uwagi,
 • określenia zachowań,
 • koordynacji wewnętrznych i zewnętrznych bodźców,
 • określenie ograniczeń własnego ciała,
 • panowanie nad własnym zachowaniem.

Dzięki ukształtowaniu takich zachowań dziecko nabywa zdolność kierowania własnymi myślami w sposób świadomy, celowy i zaplanowany po to, aby przejść do trudniejszych zadań.

Dziecko z rozwiniętą samoregulacją  potrafi uczyć się „na żądanie”:

 • uczy się wtedy kiedy nauczyciel tego wymaga,
 • uczy się tego, co powiedział nauczyciel,
 • plan nauczyciela staje się jego planem,
 • jest ciekawe,
 • jest chętne do próbowania i podejmowania ryzyka,
 • chce się uczyć dla własnej przyjemności,
 • jest gotowe do poświęceń i wytrwałości.

UMIEJĘTNOŚCI POZNAWCZE - to rozwój intelektualny i kreatywny. Program Klucz
do uczenia się
rozwija u dziecka wszystkie rodzaje inteligencji:

 • matematyczno-logiczną,
 • ruchową,
 • językową,
 • wizualno-przestrzenną,
 • muzyczną,
 • intrapersonalną (refleksyjną),
 • interpersonalną,
 • przyrodniczą.

UMIEJĘTNOŚCI KOMUNIKATYWNE - to nabywanie przez dziecko umiejętności rozumienia innych i bycia zrozumiałym. Służy temu praca w parach, refleksja grupowa, praca zespołowa, wspólne sukcesy, wspólna zabawa, czy wcielanie się dziecka w rolę projektanta, inspektora, budowniczego.

Program Klucz do uczenia się to jedyny w Polsce program, który w ramach wychowania przedszkolnego rozwija te kluczowe umiejętności.

Konstrukcja programu umożliwia tworzenie warunków do podejmowania przez dziecko wyzwań, których realizacja sprawia przyjemność i motywuje do dalszej pracy, zapewnia satysfakcję uczestnictwa w pełnej niespodzianek przygodzie, wyzwala kreatywność, ćwiczy posiadane i nowe kompetencje. Program pozwala dziecku posiąść
i w wybrany sposób stosować narzędzia niezbędne do poznawania świata, zdobywania wiedzy i umiejętności, osiągania celów.

Program Klucz do uczenia się składa z 12 modułów, z których każdy doskonali jeden fundamentalny aspekt rozwoju procesów poznawczych i umiejętności dziecka. Moduły są od  siebie niezależne, co sprawia, że każdy z nich można realizować także jako odrębny program  wspomagający procesy rozwojowe w wybranej sferze.