W naszym przedszkolu dwa razy w tygodniu odbywają się zajęcia korekcyjno – kompensacyjne z dziećmi wymagającymi dodatkowego wsparcia. Zajęcia te trwają po 30 minut.   Podstawą zakwalifikowania dzieci do udziału w terapii jest posiadanie przez nich opinii z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Dodatkowo podczas zajęć nauczyciel prowadzący diagnozuje poziom rozwoju dzieci z wykorzystaniem narzędzi KORP, a na podstawie wyników diagnozy tworzy kierunki do pracy z dziećmi. Celem terapii jest umożliwienie wszechstronnego rozwoju umysłowego i społecznego dzieciom z dysharmonijnym rozwojem funkcji poznawczych i psychomotorycznych. Dlatego też dążeniem terapii jest stymulowanie i usprawnianie rozwoju zaburzonych funkcji oraz wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach dzieci, eliminowanie niepowodzeń.