Na zajęcia integracyjne uczęszczają dzieci, które przejawiają zachowania nadpobudliwości ruchowej, zahamowane , nieśmiałe i  okazujące strach przed relacjami z rówieśnikami i dorosłymi. W tym roku szkolnym 2018/2019 zajęcia odbywają się w czwartek od godz. 15,15- 16,00.

Zajęcia prowadzone są na podstawie planu zajęć integracyjnych z elementami socjoterapii –„Baw się z nami emocjami”, który  zakłada realizację trzech podstawowych celów: terapeutycznych, edukacyjnych i rozwojowych, zgodnych z Podstawą programową wychowania przedszkolnego.

Podczas zajęć zaspokajane są   potrzeby charakterystyczne dla  dziecka w wieku przedszkolnym: aktywność ruchowa, zabawa, twórczość, wsparcie  osoby dorosłej i budowanie  relacji z rówieśnikami. Takie zajęcia dają dzieciom możliwość  odkrywania swoich mocnych stron, zwiększają poczucie własnej wartości (wzmacnianie indywidualności, oryginalności dziecka), odreagowania trudnych emocji , kształtują relacje z rówieśnikami z grupy,  uczą rozwiązywania konfliktów,  dostrzegania potrzeb innych i wyrażania  szacunku wobec innych osób