Pomocą psychologiczno-pedagogiczną w zakresie terapii logopedycznej w I półroczu roku szkolnego 2018/2019 objętych jest 29 dzieci. Kwalifikowanie dzieci do zajęć logopedycznych odbywa się na podstawie badań przesiewowych mowy i opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Zajęcia logopedyczne odbywają się 2x30 min w tygodniu dla każdego dziecka według ustalonego harmonogramu na I półrocze: indywidualnie lub grupowo stosownie do zaburzeń  artykulacyjnych lub wad wymowy. Działania podejmowane są w oparciu o opracowane Programy Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej (terapia grupowa lub indywidualna). Terapii logopedycznej towarzyszy równolegle prowadzona praca indywidualna z dzieckiem podejmowana przez nauczycielki w grupie oraz współpraca z rodzicami.