Zarządzenie nr 4/2020

Dyrektora  Przedszkola Publicznego nr 9 w Bartoszycach  z dnia 25.03.2020r.

w sprawie szczegółowych rozwiązań procesu nauczania w związku ze zdalnym nauczaniem

 

Na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 r.  w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zarządza się co następuje:

 

  • § 1.

1) informuję, iż sposób i tryb realizacji zadań przedszkola   w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania odbywa się za pomocą zdalnego nauczania w oparciu o pocztę  elektroniczną, komunikatory społeczne, pocztę tradycyjną,  a także  z wykorzystaniem telefonów w celu kontaktu z dziećmi  i rodzicami;

2) informuję, że koordynuję współpracę nauczycieli z dziećmi  przy udziale  rodziców, uwzględniającą potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne dzieci;

3) ustalam tygodniowy zakres treści nauczania do zrealizowania w poszczególnych oddziałach przedszkolnych, realizując  podstawę programowa  opartą  o własne rozkłady  materiałów  poszczególnych nauczycieli, uwzględniające:

  1. a) równomierne obciążenie dzieci w poszczególnych dniach tygodnia,
  2. b) zróżnicowanie zajęć w każdym dniu,
  3. c) możliwości psychofizyczne dzieci podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia,
  4. d) łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia,
  5. e) ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć;

4) ustalam sposób monitorowania postępów  dziecka oraz sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności dzieci , w tym również informowania dzieci i ich rodziców o postępach dziecka  w nauce, a także uzyskanych przez niego  efektach pracy  na podstawie  informacji zwrotnej przesyłanej przez rodzica do nauczyciela pod koniec tygodnia, w postaci kilu słów opisu jak pracowało dziecko, zdjęcia lub filmiku.  

5) ustalam sposób dokumentowania realizacji zadań nauczycieli poprzez  wpisy tematów wg zatwierdzonego tygodniowego rozkładu treści nauczania  w  Księgę raportową przekazaną nauczycielom do dokumentowania pracy w okresie prowadzonego zdalnego nauczania    oraz  komentarzy własnych na podstawie informacji zwrotnych przekazywanych przez rodziców. 

6) wskazuję źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć, w tym materiały w postaci elektronicznej, z których dzieci  lub rodzice mogą korzystać rekomendowane  przez MEN: platforma  edukacyjna,   www.epodręczniki.pl,  a także  emitowane w pasmach edukacyjnych programy  Telewizji Publicznej i Polskiego Radia oraz inne materiały udostępniane indywidualnie przez nauczycieli;

7) zapewniam  każdemu  dziecku  przy udziale rodzica  możliwość konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia poprzez ustalone z rodzicami komunikatory.      Nauczyciel w miarę możliwości udziela odpowiedzi na bieżąco lub podczas konsultacji w godzinach od 9:00 do 11:00 następnego dnia.

8) ustalam zestaw programów wychowania przedszkolnego   według zatwierdzonego  dotychczas na rok szkolny 2019/2020.

 

  • § 2

Zobowiązuję wszystkich pracowników pedagogicznych przedszkola do zapoznania się z  Zarządzeniem poprzez pocztę elektroniczną    wraz  z informacja zwrotną w brzmieniu:

„Oświadczam, że zapoznałam się z  Zarządzeniem nr 4/2020 Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 9 w Bartoszycach  z dnia 25.03.2020r.  w sprawie szczegółowych   rozwiązań procesu nauczania w  związku ze zdalnym nauczaniem” .

 

  • § 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i podlega ogłoszeniu na stronie internetowej przedszkola w związku z obowiązkiem przekazania informacji dla rodziców.